Dziedziczenie w Niemczech

Z chwilą śmierci spadkodawcy z mocy prawa przechodzi w Niemczech na spadkobiercę jego udział spadkowy, § 1922 niem. kodeksu cywilnego (BGB). Spadkobierca, jeśli mieszka w Niemczech, musi w terminie sześciu tygodni podjąć decyzję, czy zamierza przyjąć spadek. Jeśli nie podejmie żadnego działania, staje się spadkobiercą. Jeśli zamierza on spadek odrzucić, zobowiązany jest w terminie sześciu tygodni złożyć w sądzie rejonowym lub przed notariuszem oświadczenie o odrzuceniu spadku. Jeśli spadkobierca mieszka za granicą, termin wydłuża się do sześciu miesięcy. Jeśli spadkobierca jest nieznany lub nie jest znane jego miejsce pobytu, sąd rejonowy (sąd spadku), właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, zobowiązany jest do zabezpieczenia spadku oraz zarządzania nim.

W celu wypełnienia tych zadań sąd rejonowy (sąd spadku) powołuje kuratora spadku na mocy § 1960 niem. kodeksu cywilnego. Zadaniem kuratora spadku jest, poza zabezpieczeniem i zarządzaniem spadkiem, znalezienie nieznanych spadkobierców lub znanych spadkobierców, których nieznane jest miejsce pobytu. Jeśli zatem otrzymacie Państwo list lub zapytanie, lub skontaktuje się z Państwem telefonicznie kurator spadku w konkretnej sprawie spadkowej, poproście Państwo o podanie sądu rejonowego, który sprawę prowadzi, oraz sygnatury sprawy. Dzięki tym informacjom możecie Państwo od razu w prosty sposób ustalić, czy w przypadku takiego kuratora spadku mamy do czynienia z kuratorem powołanym przez sąd i czy jest on upoważniony do poszukiwania spadkobierców.

Istnieje również kategoria osób, które z własnej inicjatywy zajmują się poszukiwaniem spadkobierców. Z reguły osoby te nie są powoływane przez sąd i pracują na zasadzie premii za sukces.

Jeśli osoby te działają rzetelnie, nie żądają wypłaty żadnych zaliczek. Uzgadniają z Państwem premię za sukces, wypłacaną z masy spadkowej. Należność płatna jest dopiero z chwilą przedłożenia zaświadczenia stwierdzającego nabycie przez Państwa spadku. Także w tym przypadku pytanie o miejsce ostatniego zamieszkania spadkodawcy daje możliwość sprawdzenia, czy mamy do czynienia z faktyczną sprawą spadkową.

Prosimy o zgłoszenie się do nas, jeśli nasze biuro skontaktowało się z Państwem telefonicznie lub otrzymaliście Państwo od nas zapytanie. Przekażemy Państwu wszelkie informacje konieczne dla otrzymania Państwa udziału w spadku.

Nasze motto działania to: odkrywamy i rozwijamy możliwości.

Chętnie sprawdzimy dla Państwa wartość Państwa spadku – i to na pewno w terminie sześciu tygodni.